0
Profile Picture

How to say famous quotation in Chinese

un anno fa
Learning is an ornament in prosperity, a refuge in adversity, and a provision in old age
----Aristotle
Xué wèn zài chéng gōng shí shì zhuāng shì pǐn, zài shī yì shí shì bì hù suǒ, zài nián lǎo
shí shì gōng yìng pǐn.--------yà lǐ shì duō dé

学问在成功时是装饰品,在失意时是庇护所,在年老时是供应品。 ----亚里士多德